Όροι Χρήσης και Πνευματικά Δικαιώματα

Γενικοί Όροι

 

Ο ιστότοπος thesoundofthesoul.gr -εφεξής ο “Ιστότοπος”- αποτελεί τη διαδικτυακή παρουσία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με επωνυμία “Ο ήχος της ψυχής χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας ΙΚΕ“ -ΑΦΜ: 801009159, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 146864601000- που εδρεύει στην Κηφισιά, Χαρ. Τρικούπη 29 -και εφεξής θα αναφέρεται ως “Εταιρεία”- και δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Μεταξά και την Nathalie Claudia Γκολέμη -οι οποίοι είναι και οι διαχειριστές- για την παρουσίαση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου καλείται να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που αναφέρονται παρακάτω πριν ξεκινήσει την περιήγηση του σ’ αυτόν. Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αυτοβούλως όλους τους κάτωθι όρους. Οι όροι που αναφέρονται παρακάτω βασίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία, στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου και στις διεθνείς συνθήκες και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε όρος κριθεί ως άκυρος και αντίθετος ως προς τον νόμο, κάτι τέτοιο ουδεμία επίπτωση φέρει στην ισχύ των υπόλοιπων όρων του παρόντος. Ο ακυρωθέν όρος δε, θα αντικατασταθεί από άλλο πλησιέστερο νοηματικά και με ισοδύναμη ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να ενημερώνεται για τους ισχύοντες όρους κάθε φορά πριν την περιήγηση του στον Ιστότοπο.

 

 

Περιεχόμενο – Ευθύνη – Διαθεσιμότητα

 

Οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου παρέχονται “ως έχουν” χωρίς δυνατότητα τροποποίησής τους από τον χρήστη. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες και αξιόπιστες και η πλοήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.  Παρ’ όλα αυτά, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία πάσης φύσεως προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να διαγράψει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου όποτε και αν κριθεί σκόπιμο καθώς και να αναστείλει για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, μέρος ή το σύνολο του Ιστότοπου ή να τερματίσει τη λειτουργία του ανά πάσα στιγμή χωρίς την πρότερη ειδοποίηση του χρήστη. Ωστόσο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Ιστότοπος να είναι πάντα διαθέσιμος στον χρήστη χωρίς όμως να εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία του καθώς μπορεί να επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό εξωγενών παραγόντων.

 

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (links) σε ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια, την εγκυρότητα και τη σύννομη λειτουργία των εν λόγω ιστότοπων και ως εκ τούτου, αποποιείται πάσης αστικής και ποινικής ευθύνης που ενδέχεται να προκύψει από προκληθείσα ζημία του επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση αυτών των ιστότοπων.

 

 

Πνευματικά Δικαιώματα

 

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, των φωτογραφιών, του εμπορικού λογοτύπου, άλλων σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών και του σχεδιασμού, αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας –εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά και αναφέρεται στο τέλος της παρούσας σελίδας, στην ενότητα “Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων”- και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, απομίμηση, αποθήκευση, διάδοση, μετάδοση, μεταφορά, μεταποίηση, διανομή, πώληση, μεταφόρτωση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

 

 

Υποχρεώσεις Επισκέπτη / Χρήστη

 

Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει χρήση του Ιστότοπου σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τη μετάδοση δεδομένων καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Συμφωνεί ότι θα απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα ή χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος Ιστότοπου ενώ αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για:

 

  • να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο τρίτων που καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • να  αποστείλει, μεταδώσει ή να δημοσιεύσει περιεχόμενο παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό, συκοφαντικό ή οποιασδήποτε φύσης που θίγει την προσωπικότητα ή προσβάλει την ιδιωτική ζωή, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων
  • να προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη σε ανήλικους
  • να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου
  • να εγκαταστήσει και να προωθήσει οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία (π.χ. spam mail, chain letters)
  • να εγκαταστήσει ή να προωθήσει περιεχόμενο που περιέχει ιούς, σκουλήκια ή άλλο κακόβουλο και επιβλαβές λογισμικό (malware software) που καταστρέφει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ως: trojan, worm, rootkit, trapdoor, trojan horse, logic bomb
  • να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ιστότοπου ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να τον επισκεφτούν
  • να συλλέξει, να αποθηκεύσει ή να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους
  • να παρενοχλήσει άλλους χρήστες με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Επιπλέον, ο χρήστης απαγορεύεται να υιοθετεί πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ή και άλλων που έρχονται σε αντίθεση με τον κώδικα δεοντολογίας στο διαδίκτυο (netiquette)

 

https://el.wikipedia.org/wiki/netiquette

https://tools.ietf.org/html/rfc1855.

 

Σε περίπτωση ζημίας στον παρόντα Ιστότοπο από την αθέμιτη ή αντίθετη στους παρόντες όρους χρήση, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων τους, σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται και την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον Ιστότοπο χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία που δηλώνει ο χρήστης, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email και περιεχόμενο μηνύματος) καθώς και η διεύθυνση IP η οποία  καταγράφεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους μέτρησης επισκεψιμότητας του Ιστότοπου.

 

Η Εταιρεία φροντίζει για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των προαναφερόμενων προσωπικών στοιχείων. Επιπλέον, δεσμεύεται έναντι των χρηστών ότι δε θα αποκαλύψει ούτε θα δημοσιοποιήσει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα εκτός αν είναι αναγκασμένη εκ του νόμου.

 

Η Εταιρεία αποποιείται πάσης ευθύνης σε περίπτωση διαρροής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών λόγω χρήσης εκ μέρους τους των υπερσυνδέσμων (links) που αναφέρονται στον Ιστότοπο και οδηγούν σε ιστότοπους προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι και κάθε τροποποίησή αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων

 

Στον Ιστότοπο έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες φωτογραφίες άλλων πνευματικών δημιουργών. Ορισμένες από αυτές είναι ελύθερες προς χρήση από τους δημιουργούς τους και αποτελούν κοινό κτήμα ενώ άλλες καλύπτονται από άδειες χρήσης και πνευματικά δικαιώματα Creative Commons 2.0. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες στις οποίες οι δημιουργοί τους δεν αναφέρονται σε ρητά δικαιώματα χρήσης, όμως οι διαχειριστές θεωρούν ως ηθικό και πρέπον να αποδώσουν τις αντίστοιχες τιμές (attributes).

 

Παρακάτω αποδίδονται τα απαραίτητα attributes στους δημιουργούς των φωτογραφιών:

 

Αρχική Σελίδα
Ancient lotus park, Gyouda-shi, Saitama-ken, Japan
Copyright © 2010 TANAKA Juuyoh Some Rights Reserved.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelumbo_nucifera_(2).jpg

 

 

Σελίδα: Gallery
Copyright © 2014 Diane Garrett
https://dianegarrett.com/tag/hurricane-marie

 

 

Σελίδα: Ενεργειακές Θεραπείες

A lotus, Sankei-en, Yokohama, Japan
Copyright © 2006 skyseeker Some Rights Reserved.
https://www.flickr.com/photos/skyseeker/200772233

 

 

Σελίδα: Blog/Eσωτερική Διδασκαλία/“O Osho μιλάει για την Ελευθερία”

 

Copyright © 2014 dominodolmio.com

 

 

 

Σελίδα: “Ενεργειακές Θεραπείες”

Lotus
Copyright © 2011 Hajime Nagahata Some Rights Reserved.

https://www.flickr.com/photos/yakinik/6041022223

 

 

Σελίδα: “Ενεργειακές Θεραπείες και Συμβουλευτική”

Lotus, Kenilworth Aquatic Gardens
Copyright © 2016 Robert Lyle Bolton Some Rights Reserved.

https://www.flickr.com/photos/robertlylebolton/27643057660

 

 

Σελίδα: Gallery/Audio/”Ottorino Respighi-The Birds”

Juvenile Orchard Oriole
Copyright © 2011 lostinfog Some Rights Reserved.

https://www.flickr.com/photos/lostinfog/6048659712/