Όροι Χρήσης και Πνευματικά Δικαιώματα

Γενικοί Όροι

Το site thesoundofthesoul.gr -εφεξής “Site”- αποτελεί τη διαδικτυακή παρουσία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με επωνυμία “Ο ήχος της ψυχής χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας ΙΚΕ“ -ΑΦΜ: 801009159, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 146864601000- που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό, Υψηλάντου 28 -και εφεξής θα αναφέρεται ως “Εταιρεία”- και δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Μεταξά και την Nathalie Claudia Γκολέμη -οι οποίοι είναι και οι διαχειριστές- για την παρουσίαση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Site καλείται να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που αναφέρονται παρακάτω πριν ξεκινήσει την περιήγηση του σ’ αυτό. Με τη χρήση του παρόντος Site, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αυτοβούλως όλους τους κάτωθι όρους. Οι όροι που αναφέρονται παρακάτω βασίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία, στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου και στις διεθνείς συνθήκες και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε όρος κριθεί ως άκυρος και αντίθετος ως προς τον νόμο, κάτι τέτοιο ουδεμία επίπτωση φέρει στην ισχύ των υπόλοιπων όρων του παρόντος. Ο ακυρωθέν όρος δε, θα αντικατασταθεί από άλλο πλησιέστερο νοηματικά και με ισοδύναμη ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να ενημερώνεται για τους ισχύοντες όρους κάθε φορά πριν την περιήγηση του στο Site.

 

Περιεχόμενο – Ευθύνη – Διαθεσιμότητα

Οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος Site παρέχονται “ως έχουν” χωρίς δυνατότητα τροποποίησής τους από τον χρήστη. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες και αξιόπιστες και η πλοήγηση στο Site να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.  Παρ’ όλα αυτά, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία πάσης φύσεως προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση αυτού του Site.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να διαγράψει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Site όποτε και αν κριθεί σκόπιμο καθώς και να αναστείλει για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, μέρος ή το σύνολο του Site ή να τερματίσει τη λειτουργία του ανά πάσα στιγμή χωρίς την πρότερη ειδοποίηση του χρήστη. Ωστόσο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Site να είναι πάντα διαθέσιμο στον χρήστη χωρίς όμως να εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία του καθώς μπορεί να επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό εξωγενών παραγόντων.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του Site συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, των φωτογραφιών, του εμπορικού λογοτύπου, άλλων σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών και του σχεδιασμού, αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας –εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά και αναφέρεται στο τέλος της παρούσας σελίδας, στην ενότητα “Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων”- και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, απομίμηση, αποθήκευση, διάδοση, μετάδοση, μεταφορά, μεταποίηση, διανομή, πώληση, μεταφόρτωση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος Site ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

 

Υποχρεώσεις Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει χρήση του Site σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τη μετάδοση δεδομένων καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Συμφωνεί ότι θα απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα ή χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος Site ενώ αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει το Site, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για:

  • να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο τρίτων που καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • να  αποστείλει, μεταδώσει ή να δημοσιεύσει περιεχόμενο παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ρατσιστικό, συκοφαντικό ή οποιασδήποτε φύσης που θίγει την προσωπικότητα ή προσβάλει την ιδιωτική ζωή, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων
  • να προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη σε ανήλικους
  • να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος Site
  • να εγκαταστήσει και να προωθήσει οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία (π.χ. spam mail, chain letters)
  • να εγκαταστήσει ή να προωθήσει περιεχόμενο που περιέχει ιούς, σκουλήκια ή άλλο κακόβουλο και επιβλαβές λογισμικό (malware software) που καταστρέφει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ως: trojan, worm, rootkit, trapdoor, trojan horse, logic bomb
  • να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Site ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να τον επισκεφτούν
  • να συλλέξει, να αποθηκεύσει ή να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους
  • να παρενοχλήσει άλλους χρήστες με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον, ο χρήστης απαγορεύεται να υιοθετεί πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ή και άλλων που έρχονται σε αντίθεση με τον Κώδικα Δεοντολογίας στο Διαδίκτυο (Netiquette)

https://el.wikipedia.org/wiki/netiquette

https://tools.ietf.org/html/rfc1855

Σε περίπτωση ζημίας στο παρόν Site από την αθέμιτη ή αντίθετη στους παρόντες όρους χρήση, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων τους, σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται και την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation (GDPR)

Από τον Μάιο του 2018 και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ένα σύνολο κανόνων για την προστασία των δεδομένων για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους. Το παρόν Site συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο Site χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία που δηλώνει ο χρήστης, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email και περιεχόμενο μηνύματος) καθώς και η διεύθυνση IP η οποία  καταγράφεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους μέτρησης επισκεψιμότητας του Ιστότοπου και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Εταιρεία φροντίζει για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των προαναφερόμενων προσωπικών στοιχείων. Επιπλέον, δεσμεύεται έναντι των χρηστών ότι δε θα αποκαλύψει ούτε θα δημοσιοποιήσει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα εκτός αν είναι αναγκασμένη εκ του νόμου.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι και κάθε τροποποίησή αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων

Στο Site έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες φωτογραφίες άλλων πνευματικών δημιουργών. Όλες αυτές οι φωτογραφίες -με εξαίρεση αυτών των φωτογραφιών που αναφέρονται παρακάτω- είναι ελεύθερες προς χρήση από τους δημιουργούς τους χωρίς πνευματικά δικαιώματα (royalty free). Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες στις οποίες οι δημιουργοί τους δεν αναφέρονται σε ρητά δικαιώματα χρήσης, όμως η εταιρεία θεωρεί ως ηθικό και πρέπον να αποδώσει τις αντίστοιχες τιμές (attributes).

Παρακάτω αποδίδονται τα απαραίτητα attributes στους δημιουργούς των φωτογραφιών:

 

Kabir - ΠοιήματαΣελίδα: Blog/Eσωτερισμός στην Ποίηση/“Ποιήματα του Kabir”
Copyright © 2016 Zengame
https://www.flickr.com/photos/zengame/28334756215